پایان نامه رابطه بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان در مدارس  راهنمايي

24,000 تومان

نوع فایل : word

تعداد صفحات : 74 صفحه

زبان: فارسی


 • پس از خرید محصول، بلافاصله فایل به صورت اتوماتیک برای شما دانلود خواهد شد.

نوع فایل : word | تعداد صفحات : 74صفحه | زبان: فارسی

.

.

.

پایان نامه رابطه بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان در مدارس  راهنمايي

فهرست مطالب

چکيده………………………………………………………… 1

فصل اول :مقدمه تحقيق………………………………….. 3

  1. بيان مساله………………………………….. 6
  2. ضرورت و اهميت تحقيق……………………. 9
  3. اهداف تحقيق…………………………….. 12
  4. فرضيه هاُي تحقيق……………………….. 13
  5. تعرُيف متغيرهاي اصلي تحقيق………… 13

فصل دوم: بررسُي مطالعات پيشين………………. 15

2-1 خود…………………………………………….. 17

2-2 خودپنداره…………………………………… 22

2-3 عزت نفس……………………………….. 26

2-4 عزت نفس و جنسيت……………………… 30

2-5 اثر بخشي ………………………………. 32

2-6 نقش مدير در اثر بخشي مدارس………… 34

2-7 معُيارهاي ارزيابي اثربخشي مديران……….. 35

2-8 ويژگي هاُي مديران اثر بخش ……………… 43

فصل سوم :روش اجراي تحقيق…………………. 48

3-1روش تحقيق ……………………………………. 49

3-2جامعه آماري…………………………………….. 49

3-3 حجم نمونه…………………………………….. 49

3-4روش نمونه گيري……………………………. 50

3-5 ابزار تحقيق………………………………….. 50

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها…………… 53

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادها……………. 60

5-1 نتايج مربوط به فرضيه اول………….. 61

5-2 نتايج مربوط به فرضيه دوم………………. 62

5-3 نتايج مربوط به فرضيه سوم……………….. 62

5-4 نتايج مربوط به فرضيه چهارم……………….. 63

5-5 نتيجه گيري کلي…………………….. 64

5-6 محدوديت ها…………………… 64

5-7 پيشنهادها…………….. 65

منابع فارسي………………………. 66

ضمائم………………………………… 68

ضميمه 1: تست آُيزنک………………. 69

ضميمه 2: پرسشنامه اثربخشي……. 71