پایان نامه رابطه استرس شغلی با بهره وری سازمانی در اداره آموزش و پرورش خراسان شمالی

28,500 تومان

نوع فایل : word

تعداد صفحات : 120 صفحه

زبان: فارسی


  • پس از خرید محصول، بلافاصله فایل به صورت اتوماتیک برای شما دانلود خواهد شد.

نوع فایل : word | تعداد صفحات : 120 صفحه | زبان: فارسی

.

.

.

پایان نامه رابطه استرس شغلی با بهره وری سازمانی در اداره آموزش و پرورش خراسان شمالی

فهرست مطالب

چکیده1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه3

1-2- بیان مسئله4

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش5

1-4- اهداف پژوهش6

1-4-1- هدف کلی6

1-4-2- اهداف فرعی6

1-5-فرضیه های پژوهش6

1-1-5- فرضیه اصلی6

1-2-5- فرضیه های فرعی6

1-6- تعاریف نظری و عملیاتی7

1-1-6- تعاریف نظری7

1-2-6-  تعاریف عملیاتی7

7-1- مدل مفهومی پژوهش8

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه10

2-2- تاریخچه 11

2-3-تعریف استرس11

2-4-نشانه های رایج استرس14

2-5-منابع  شایع استرس18

2-6-حفظ نظم20

2-7-فشار زمانی و کار زیاد21

2-8-تعارض نقش و ابهام22

2-9-مدارا باکارهای بسیار زیاد این شغل23

2-10-برنامه ریزی کلاس ها24

2-11-مدیریت زمان24

2-12-مهارت های سازمانی26

2-13-برنامه ریزی و زمینه سازی دقیق27

2-14-پیش بینی مشکلات27

2-15-ایجاد برنامه روزانه ثمر بخش برای پرداختن به کارها27

2-16-سلامت جسمی27

2-17-مراقبت از صدا28

2-18-وضعیت بدن29

2-19-حفظ تناسب29

2-20-بیولوژی 34

2-21-ویژگی های شخصیتی 34

2-22-مکانیسم های مقابله ای نادرست  40

2-23-مکانیسم های مقابله ای درست41

2-24-دلایل استرس کاری41

2-25-اثرات استرس در محیط کار42

2-26- تعاریف و نظرات استرس 42

2-27-مسائل اقتصادی51

2-28- تعاریف بهره وری : 53

2-29-تعریف جدید بهره وری و کیفیت56

2-30-چگونگی بهبود بهره وری و کیفیت56

2-31-نظریه چند عاملی بهره وری در سازمان58

2-32-بهره وری سازمان58

2-33-معیارهای کمی بهره وری59

2-34-راهبردهای جامع برای بهبود بهره وری59

2-35-برنامه ریزی تاکتیکی60

2-36-برنامه ریزی استراتژیک60

2-37-دلالیل بکارگیری برنامه ریزی استراتژیک60

2-38-فرآیند چرخه مدیریت بهبود بهره وری61

2-39-ساز و کارهای عملی63

2-40-راههای ارتقای بهره وری در سازمانها68

2-40-1-كاهش ضایعات70

2-40-2-توجه به كاركنان71

2-40-3-استفاده از استعدادها72

2-40-4-توجه به تغییر73

2-40-5-اندازه گیری بهره‌وری74

‌2-40-6-چرخه بهره وری75

2-40-7-سنجش بهره وری از طریق ارزش افزوده76

2-41-شاخص های تأثیرگذار در بهره وری سرمایه های انسانی77

2-42-راهبرد اجرایی برای بهره وری : 84

ادامه دارد…