پایان نامه بررسي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان در شركت الكتريك خودرو شرق

26,000 تومان

نوع فایل : word

تعداد صفحات : 127 صفحه

زبان: فارسی


  • پس از خرید محصول، بلافاصله فایل به صورت اتوماتیک برای شما دانلود خواهد شد.

نوع فایل : word | تعداد صفحات : 127 صفحه | زبان: فارسی

.

.

.

پایان نامه بررسي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان در شركت الكتريك خودرو شرق

فهرست مطالب

پيشگفتار. 137

فصل اول- عنوان تحقيق

عنوان تحقيق.. 1

1- عنوان تحقيق: 2

2- طرح مسئله. 2

3- اهميت و ارزش تحقيق.. 3

4- علت و هدف از انتخاب موضوع. 5

5- سوالات تحقيق.. 6

6- تعريف اصطلاحات و واژه ها 6

7- سابقه تاريخي موضوع: 7

8- روش تحقيق.. 8

9- حيطه تحقيق.. 8

10- موانع و محدوديتهاي تحقيق.. 8

فصل دوم- پيشينه پژوهش

پيشينه پژوهش… 10

تئوريهاي مديريت.. 11

تئوري انتظار جذابيت.. 12

نظريه برابري.. 13

تئوري تقويت اسكز. 14

نظريه تعيين هدف… 16

نظريه تناسب شغل با شخصيت 18

نكات اصلي الگوي مزبور عبارت از. 18

تئوري دو عاملي هرز برگ.. 19

الگوي ويژگيهاي شغلي 20

تئوري نياز مك‌كله‌لند- تئوري نياز به پيشرفت 22

كاربرد نظريه هاي انگيزش… 23

شناسايي تفاوتهاي فردي.. 23

هدف و نتيجه. 24

مشاركت افراد در تصميم گيريها 24

رابطه پاداش با عملكرد. 24

رعايت اصل برابري حقوق.. 25

بررسي متون مروبط به موضوع پژوهش: 32

تاريخچه ارزشيابي عملكرد: 34

تعاريف ارزشيابي: 36

در اين دو تعريف دو نقش براي ارزشيابي.. 38

ضرورت و اهميت ارزشيابي: 38

اهداف ارزيابي عملكرد. 42

برنامه ريزي نيروي انساني: 44

كارمند يابي و انتخاب: 44

تعيين روايي آزمون هاي استخدامي.. 45

آموزش و تربيت كاركنان.. 45

تعيين مسير شغلي: 46

حقوق و مزايا: 46

شناخت استعدادهاي بالقوه كاركنان: 47

نظريه هاي ارزيابي.. 49

انواع ارزيابي.. 50

ارزيابي سرپرست مستقيم. 51

ارزيابي رئيس به وسيله مرئوس: 52

ارزيابي همقطاران از عملكرد يكديگر. 53

ارزيابي گروهي.. 53

ارزيابي از طريق خود سنجي.. 54

عوامل موثر بر ارزيابي.. 55

شاخص هاي ارزيابي.. 56

مراحل ارزيابي.. 58

ويژگي هاي ارزشيابي.. 59

روشهاي ارزشيابي.. 60

3) مصاحبه ارزشيباي با استفاده از شيوه هاي علوم رفتاري: 62

روش مقياس… 63

عامل سنجي.. 65

روش ثبت و قايع حساس… 66

روش توصيفي.. 67

روش قياسي (استانداردهاي كار) 67

روش درجه بندي.. 68

مقايسه دو به دو: 68

توزيع اجباري.. 69

انتخاب اجباري.. 70

ارزيابي بر اساس مديريت بر مبناي هدف… 73

روش بررسي داخلي.. 78

روش ارزيابي گروهي.. 78

مصاحبه پاياني.. 79

موانع و محدوديتهاي ارزيابي نيروي انساني.. 82

موانع رواني و رفتاري.. 82

عينيت نداشتن.. 83

تعميم (اثر هاله اي) 83

سختگيرانه، تاهل يا محافظه كاري.. 84

تازگي.. 85

مقابله. 86

محاكمه  بجاي ارزيابي.. 86

تعصبات شخصي ارزياب.. 87

موانع فني واجرايي.. 87

نكات مهم در طراحي سيستم ارزيابي.. 88

عوامل موثر در تعيين نوع سيستم ارزيابي.. 90

ويژگيهاي سيستم ارزيابي عملكرد كار آمد. 93

فصل سوم- روش انجام تحقيق

روش انجام تحقيق. 98

فصل چهارم- بررسي و تحليل اطلاعات

بررسي وتحليل اطلاعات جمع آوري شده. 97

بررسي پاسخهاي افراد به سوالات پرسشنامه. 102

فصل پنجم- نتيجه گيري و ارائه راه حلها

پيشنهادات.. 123

پرسشنامه و فرم ارزيابي كاركنان قراردادي.. 125

منابع و ماخذ129