پایان نامه بررسي ميزان رضايت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان از اساتيد دانشگاه

23,500 تومان

نوع فایل : word

تعداد صفحات : 155 صفحه

زبان: فارسی


  • پس از خرید محصول، بلافاصله فایل به صورت اتوماتیک برای شما دانلود خواهد شد.

نوع فایل : word | تعداد صفحات : 155 صفحه | زبان: فارسی

.

.

.

پایان نامه بررسي ميزان رضايت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان از اساتيد دانشگاه

فهرست مطالب

فصل اول : كليات

الف- مقدمه. 2

ب- بيان مسأله. 3

ج- اهميت و ضرورت پژوهش… 4

د- اهداف پژوهش… 6

فصل دوم : ادبيات تحقيق   

الف- مقدمه. 9

ب- پيشينه تحقيق.. 9

ج- نقد و بررسي تحقيقات انجام شده 32

د- مباني مفهومي تحقيق.. 33

فصل سوم : روش شناسي  

الف- مقدمه. 37

ب- روش تحقيق.. 38

ج- جامعه آماري تحقيق.. 40

د- حجم نمونه. 41

ه- شيوه نمونه گيري.. 41

و – فرضيات تحقيق.. 43

و- 1- سوالات اصلي تحقيق.. 43

ز- روش گردآوري اطلاعات.. 44

ح- پيش آزمون، روايي (Validity) و اعتبار (Reliability..

ط- متغيرهاي پژوهش… 46

ي- تعريف عملياتي متغيرها 47

س- روش هاي تجزيه و تحليل داده ها 74

فصل چهارم : نتايج يافته ها

جداول و نمودارها.

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

الف- مقدمه. 74

ب- نتيجه گيري.. 75

ب- 1- ويژگيهاي جمعيتي پاسخگويان.. 75

ب- 2- توصيف متغيرهاي وابسته و مستقل تحقيق.. 76

د- پيشنهادات و محدوديتها