پایان نامه بررسي سلامت رواني كاركنان بهزيستي شهر نيشابور  

25,500 تومان

نوع فایل : word

تعداد صفحات : 170 صفحه

زبان: فارسی


  • پس از خرید محصول، بلافاصله فایل به صورت اتوماتیک برای شما دانلود خواهد شد.

نوع فایل : word | تعداد صفحات : 170 صفحه | زبان: فارسی

.

.

.

پایان نامه بررسي سلامت رواني كاركنان بهزيستي شهر نيشابور  

فهرست مطالب

فصل اول

كليات و مقدمه

1-1 مقدمه               3

1-2 بيان مسئله            4

1-3 اهميت و ضرورت تحقيق                 5

1-4 اهداف تحقيق   6

1-5 فرضيه ها و سئوالات تحقيق          6

1-6 متغيرهاي تحقيق             7

1-7 تعريف مفهومي و عملياتي            8

فصل دوم

پيشينه تحقيق و پايه هاي نظري

1-2 پيشينه نظري تحقيق            11

2-1-1 مفهوم سلامت روان           11

2-1-2 تاريخچه سلامت روان در جهان          12

2-1-3 تاريخچه سلامت روان در ايران         14

2-1-4 مفهوم سلامت روان از ديدگاه هاي مختلف          17

2-1-5 سلامت روان از نظر مكاتب          18

2-1-6 اصول سلامت روان             20

2-1-7 هدف ايجاد سلامت روان         23

2-1-8 مكانيزم هاي دفاعي و نقش آن در سلامت روان      25

2-1-9 جمع بندي    28

2-2 پيشينه عملي تحقيق               29

2-2-1 همه گير شناسي در ايران         29

2-2-2 بررسي همه گير شناسي در جهان            31

فصل سوم

روش شناسي تحقيق

3-1 روش تحقيق  38

3-2 جامعه آماري   38

3-3 نمونه تحقيق    39

3-4 ابزار تحقيق     39

3-4-1 مقياس هاي چهارگانه آزمون        40

3-4-2 موارد كاربرد و محدوديت هاي آزمون          40

3-4-3 نمره برش آزمون          41

3-5-3 پايايي آزمون              42

3-6 اعتبار پرسشنامه         42

3-7 روش جمع آوري اطلاعات و اجرا   43

3-8 تجزيه و تحليل آماري             43

فصل چهارم

يافته هاي تحقيق

4-1 داده هاي آماري جامعه مورد مطالعه                    45

4-2 ميانگين سلامت رواني جامعه مورد مطالعه        48

4-3- تجريه و تحليل فرضيه و سئوالات تحقيق         50

فصل پنجم

بحث و نتيجه گيري

5-1 بحث و نتيجه گيري            59

5-2 نتيجه گيري كلي               61

5-3 محدوديت هاي تحقيق            61

5-4 پيشنهادات تحقيق            62

منابع تحقيق              63

پيوست     66