پایان نامه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس

25,500 تومان

نوع فایل : word

تعداد صفحات : 100 صفحه

زبان: فارسی


  • پس از خرید محصول، بلافاصله فایل به صورت اتوماتیک برای شما دانلود خواهد شد.

نوع فایل : word | تعداد صفحات : 100 صفحه | زبان: فارسی

.

.

.

پایان نامه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس

فهرست مطالب

چكيده تحقيق                     1

مقدمه                              3

1- فصل اول                                           11-8

1-1- بیان مسئله                                       9

1-2-        اهمیت پژوهش                   9

1-3- هدف پژوهش                               9

1-4-سوالات پژوهش                        10

1-5-متغیرهاو تعاریف نظری و عملیاتی آنها         10

1-5-1- منبع کنترل                    10

1-5-1-2-تعریف عملیاتی          11

1-5-2-عزت نفس                      11

2- فصل دوم                             63-12

پيشينه نظری                          13

2-1- نظریه ی روانشناسان و جامعه شناسان  در باره ی عزت نفس   13

2-1-1- نظریه جیمز         13

2-1-2- نظریه مید             14

2-1-3- نظریه کولی          15

2-1-4- نظریه روزنبرگ      17

2-1-5- نظریه سالیوان       18

2-1-6- نظریه هورنای         20

2-1-7- نظریه آدلر            21

2-1-8- نظریه راجرز          23

2-1-9- نظريه مزلو             26

2-1-10-نظریه ی آلپورت     27

2-1-11-نظریه ی دیگر روانشناسان    28

2-1-12-عزت نفس و غرور       30

2-1-13-نقش خانواده در شكل گيري عزت نفس    38

2-1-14-نقش پدر خانواده بر عزت نفس فرزندان    41

  2-1-15-كمك تخصصي براي افزايش عزت نفس     42

  2-2-منبع كنترل          44

  2-2-1-رويكردها و نظريه هاي متفاوت درباره منبع   كنترل  45

  2-2-2-مفاهيم اساسي نظريه يادگيرِي اجتماعي     48

  2-2-3-تفاوت هاي فردي    53

  2-2-4-كنترل          53

  2-2-5-واكنش در برابر از دست دادن كنترل  54

  2-2-6-منبع كنترل         56

  2-2-6-1-منبع كنترل دروني   57

  2-2-6-2-منبع كنترل بيروني    58

  2-2-6-3-ويژگي هاي افراد با منبع كنترل دروني   60

  2-2-6-4-ویژگی های افراد با منبع کنترل بیرونی   62

  2-2-7- تصور راتر در باره انسان        63

3- فصل سوم                                73-66

3-1 – طرح پژوهش                  67

3-2- جامعه ی مورد پژوهش         67

3-3- نمونه روش نمونه گیری           67

3-4-ابزارتحقیق                             67

3-4-1-آزمون منبع کنترل               67

3-4-2-آزمون عزت نفس               69

3-5-روش اجرای پژوهش                72

3-5-1-اجرای اصلی                        72

3-6-1-روش آمار                           72

4- فصل چهارم                                78-73

تجزیه و تحلیل آمارِِِي                      74

4-1-یافته های مربوط به سوال پژوهش  74

فصل پنجم                                       81-79

5-1-بحث و نتيجه گيري                   81

5-2-پيشنهادات                                82

منابع                                                  83

ضمائم                                               100-86