پایان نامه بررسي تطبيقي رضايت از زندگي دانشجویان دختر و پسر

26,000 تومان

نوع فایل : word

تعداد صفحات : 208 صفحه

زبان: فارسی


  • پس از خرید محصول، بلافاصله فایل به صورت اتوماتیک برای شما دانلود خواهد شد.

نوع فایل : word | تعداد صفحات : 208 صفحه | زبان: فارسی

.

.

.

پایان نامه بررسي تطبيقي رضايت از زندگي دانشجویان دختر و پسر

فهرست مطالب

فصل اول: كليات

1-1 بيان مسأله

2-1 اهميت و ضرورت پژوهش

1-3سوالات پژوهش

فصل دوم: مروري بر پيشينه پژوهش

1-2: پيشينه پژوهش (مقدمه )

1-1-2: پيشينه پژوهشهاي داخلي

2-1-2: پيشينه پژوهشهاي خارجي

2-2 : ارزيابي پيشينه پژوهش و ارائه چهار چوب تئوريك

2-3:فرضيه هاي پژوهش

فصل سوم: روش پژوهش

3ـ1: نوع پژوهش

3ـ2: متغير‌هاي پژوهش

3ـ3 :تعريف متغير‌هاي پژوهش

3ـ4: ابزار‌  جمع‌آوري اطلاعات

3ـ5: روايي ابزار سنجش (Validity)

3ـ6 :پايايي ابزار سنجش (Reliability)

3ـ7 :جامعه‌ آماري

3ـ8 :تعيين حجم نمونه

3ـ9: شيوه انتخاب اعضاي نمونه

3ـ10: روشهاي آماري تجزيه و تحليل اطلاعات

فصل چهارم: يافته‌هاي پژوهش

4ـ1 سيماي پاسخگويان

4ـ2 توصيف متغير هاي پژوهش

4ـ2 ـ 1 : توصيف متغير وابسته

4-2 ـ2 :توصيف متغير هاي مستقل

4-3 : تحليل يافته هاي پژوهش(آزمون فرضيات)

4-4 : تبيين موضوع پژوهش (درسطح خرد)

4-4 -1 :بررسي پيش فرضهاي تحليل رگرسيون و ارائه معادله آ ن

4 -4 -2 :بررسي آثار كنترلي متغير ها در تبيين (سطح خرد ) متغير وابسته

4 -4 -3 :تحليل مسير مدل پژوهش

فصل پنجم: خلاصه نتايج پژوهش و پيشنهادات

5ـ1 جمع‌بندي نتايج و يافته‌هاي پژوهش

5ـ2 پاسخ به سوالات اصلي پژوهش

5ـ3 پيشنهادات و محدوديت هاي تحقيق

پيوست:

الف: جداول ضميمه

ب: فهرست اعلام

ج: پرسشنامه تحقيق