پایان نامه ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غيرخطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها

24,000 تومان

نوع فایل : word

تعداد صفحات : 106 صفحه

زبان: فارسی


  • پس از خرید محصول، بلافاصله فایل به صورت اتوماتیک برای شما دانلود خواهد شد.

نوع فایل : word | تعداد صفحات : 106 صفحه | زبان: فارسی

.

.

.

پایان نامه ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غيرخطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها

فهرست مطالب

چكيده. 1

مقدمه : 2

فصل اول.. 4

كليات… 4

1-1) موضوع تحقيق : 5

1-2) بيان و تعريف موضوع : 5

1-3) اهداف تحقيق : 6

1-4) فرض تحقيق.. 6

1-5) قلمرو علمي تحقيق.. 6

1-5-1) قلمرو مكاني : 7

1-6) متدولوژي تحقيق : 7

1-6-1) روش تحقيق: 7

1-6-2) روش گردآوري اطلاعات: 8

1-7) محدوديت هاي تحقيق : 8

فصل دوم. 9

مروري بر ادبيات تحقيق.. 9

پيشگفتار: 10

2-1) كليات… 11

2-1-1) اصول فرايند تحليل سلسله مراتبي.. 11

2-1-2) مزاياي فرايند تحليل سلسله مراتبي.. 11

2-2) گام هاي فرايند تحليل سلسله مراتبي.. 13

2-2-1) ساختن سلسله مراتبي.. 13

2-2-1-1 ) انواع سلسله مراتبي ها 14

2-2-1-2) روش ساختن يك سلسله مراتبي.. 15

2-2-2) محاسبه وزن در فرايند تحليل سلسله مراتبي.. 15

2-2-2-1) روش هاي محاسبه وزن نسبي.. 15

2-2-2-1-1) روش حداقل مربعات… 16

2-2-2-1-2) روش حداقل مربعات لگاريتمي.. 17

2-2-2-1-3) روش بردار ويژه. 18

2-2-2-1-4) روش هاي تقريبي.. 19

2-2-2-2) محاسبه وزن نهايي : 20

2-2-3) محاسبه نرخ ناسازگاري… 20

2-2-3-1) ماتريس سازگار 20

2-2-3-2) ماتريس ناسازگار 21

2-2-3-3) الگوريتم محاسبه نرخ ناسازگاري يك ماتريس…. 22

2-2-3-4)الگوريتم محاسبه نرخ ناسازگاري يك سلسله مراتبی.. 23

2-4) سیستمهای غیر خطی یا شبکه ها 23

2-5) تئوری مطلوبیت… 24

2-5-1) مفهوم مطلوبیت و رابطه اش با ارزش کالاها و خدمات… 24

2-5-2) نظریه کاردینالی مطلوبیت… 25

2-5-3) نظریه اردینالی مطلوبیت… 25

2-5-4) مطلوبیت کل و مطلوبیت نهایی.. 25

2-5-5) نرخ نهایی جانشینی.. 28

2-5-6) رابطه بین نرخ نهایی جانشینی با مطلوبیت نهایی.. 29

2-6) بررسی سوابق گذشته. 30

3-1) تجزيه و تحليل فرايند سلسله مراتبي.. 36

3-1) تجزيه و تحليل فرايند سلسله مراتبي.. 37

4-1) نتيجه گيري… 53

4-2) پيشنهادات… 53

فهرست منابع: 55

.

.

.