مقاله پژوهشی تکنیک های تست نرم افزار با استفاده از الگوریتم ژنتیک

21,000 تومان

نوع فایل : word

تعداد صفحات : 121 صفحه

زبان: فارسی


  • پس از خرید محصول، بلافاصله فایل به صورت اتوماتیک برای شما دانلود خواهد شد.

نوع فایل : word+پاورپوینت | تعداد صفحات : 121 صفحه | زبان: فارسی

.

.

 

دانلود مقاله پژوهشی تکنیک های تست نرم افزار با استفاده از الگوریتم ژنتیک+به همراه فایل پاورپوینت آماده شده 

 

فهرست مطالب  

تکنیک های تست نرم افزار با استفاده از الگوریتم ژنتیک

 

فصل اول: مقدمات

1-1- مقدمه            3

1-2- به دنبال تکامل…           4

1-3- ایدۀ اصلی استفاده از الگوریتم ژنتیک       5

1-4- درباره علم ژنتیک       7

1-5- تاریخچۀ علم ژنتیک   7

1-6- تکامل طبیعی (قانون انتخاب طبیعی داروین)             9

1-7- رابطه تکامل طبیعی با روش‌های هوش مصنوعی        11

1-8- الگوریتم       13

1-8-1- الگوریتم‌های جستجوی ناآگاهانه     14

1-8-1-الف- جستجوی لیست   14

1-8-1-ب- جستجوی درختی    15

1-8-1-پ- جستجوی گراف     15

1-8-2- الگوریتم‌های جستجوی آگاهانه       15

1-8-2-الف- جستجوی خصمانه               16

1-9- مسائل NP-Hard      16

1-10- هیوریستیک               18

1-10-1- انواع الگوریتم‌های هيوریستیک     20

 فصل دوم : الگوریتم ژنتیک

2-1- مقدمه            23

2-2- الگوریتم ژنتیک          24

2-3- مكانيزم الگوريتم ژنتيك            26

2-4- عملگرهاي الگوريتم ژنتيك       29

2-4-1- کدگذاری          29

2-4-2- ارزیابی                30

2-4-3- ترکیب               30

2-4-4- جهش 30

2-4-5- رمزگشايي          31

2-5- چارت الگوريتم به همراه شبه كد آن          31

2-5-1- شبه كد و توضيح آن         32

2-5-2- چارت الگوریتم ژنتیک    34

2-6- تابع هدف     35

2-7- روش‌های کد کردن     35

2-7-1- کدینگ باینری  36

2-7-2- کدینگ جایگشتی             37

2-7-3- کد گذاری مقدار               38

2-7-4- کدینگ درخت 39

2-8- نمایش رشته‌ها              40

2-9- انواع روش‌های تشکیل رشته       42

2-10- باز گرداندن رشته‌ها به مجموعه متغيرها   43

2-10-1- تعداد بيت‌هاي متناظر با هر متغير    44

2-11- جمعيت      45

2-11-1- ايجادجمعيت اوليه          45

2-11-2- اندازه جمعيت  46

2-12- محاسبه برازندگي (تابع ارزش) 47

2-13- انواع روش‌های انتخاب             48

2-13-1- انتخاب چرخ رولت        50

2-13-2- انتخاب حالت پایدار        52

2-13-3- انتخاب نخبه گرایی         52

2-13-4- انتخاب رقابتی  53

2-13-5- انتخاب قطع سر               53

2-13-6- انتخاب قطعی بریندل      54

2-13-7- انتخاب جایگزینی نسلی اصلاح شده             54

2-13-8- انتخاب مسابقه  55

2-13-9- انتخاب مسابقه تصادفی    55

2-14- انواع روش‌های ترکیب             55

2-14-1- جابه‌جایی دودوئی           56

2-14-2- جابه‌جایي حقيقي             59

2-14-3- ترکیب تک‌نقطه‌ای         60

2-14-4- ترکیب دو نقطه‌ای           61

2-14-5- ترکیب n نقطه‌ای            62

2-14-6- ترکیب یکنواخت           62

2-14-7- ترکیب حسابی 63

2-14-8- ترتیب              63

2-14-9- چرخه               64

2-14-10- محدّب           65

2-14-11- بخش_نگاشته               66

2-15- احتمال تركيب          67

2-16- تحليل مكانيزم جابجایي           67

2-17- جهش         68

2-17-1- جهش باينري   70

2-17-2- جهش حقيقي   71

2-17-3- وارونه سازی بیت            71

2-17-4- تغییر ترتیب قرارگیری   72

2-17-5- وارون سازی    72

2-17-6- تغییر مقدار       72

2-18- محک اختتام اجرای الگوریتم ژنتیک     73

2-19- انواع الگوریتم‌های ژنتیکی       74

2-19-1- الگوریتم ژنتیکی سری    74

2-19-2- الگوریتم ژنتیکی موازی  75

2-20- مقایسه الگوریتم ژنتیک با سیستم‌های طبیعی          76

2-21- نقاط قوّت الگوریتم‌های ژنتیک               77

2-22- محدودیت‌های GAها              80

2-23- استراتژی برخورد با محدودیت‌ها            80

2-23-1- استراتژی اصلاح عملگرهای ژنتیک             80

2-23-2- استراتژی رَدّی 81

2-23-3- استراتژی اصلاحی          81

2-23-4- استراتژی جریمه‌ای         81

2-24- بهبود الگوریتم ژنتیک              82

2-25- چند نمونه از کاربردهای الگوریتم‌های ژنتیک        82

2-26-تست نرم افزار با استفاده از الگوریتم ژنتیک            151

2-26-1-تست جعبه سفید (White-Box test)      152

2-26-2-تست مسیرهای بنیادی (Basic Path Testing)     152

2-26-3-تست ساختارهای کنترلی                152

2-26-4-تست حلقه        153

2-26-5-تست جعبه سیاه (Black-Box Testing)               153

2-26-6-تقسیم بندی به گروههای هم ارز    154

2-26-7-تحلیل مقادیر مرزی         154

2-26-8- تست تشابه      154

2-27- مزایای الگوریتم های ژنتیک   155

2-28- معایب الگوریتم های ژنتیک    155

2-29-کاربرد الگوریتم های ژنتیک    156

 فصل سوم : مسائل کلاسیک

3-1- مقدمه            94

3-2- حلّ معماي هشت وزیر                95

3-2-1- جمعیت آغازین 97

3-2-2- تابع برازندگی    99

3-2-3- آمیزش                101

3-2-4- جهش ژنتیکی    101

3-3- الگوریتم ژنتیک و حلّ مسألۀ فروشندۀ دوره‌گرد      102

3-3-1- حل مسأله TSP به وسیله الگوریتم ژنتیک      104

3-3-2- مقایسه روشهای مختلف الگوریتم و ژنتیک برای TSP 112

3-3-3- نتیجه گیری        114

فهرست منابع و مراجع             115