مقاله اصول و مبانی زراعت گياهان دارويی و معطر

19,500 تومان

نوع فایل : word

تعداد صفحات : 102 صفحه

زبان: فارسی


  • پس از خرید محصول، بلافاصله فایل به صورت اتوماتیک برای شما دانلود خواهد شد.

نوع فایل : word | تعداد صفحات : 102 صفحه | زبان: فارسی

.

.

 

دانلود مقاله اصول و مبانی زراعت گياهان دارويی و معطر

 

فهرست مطالب

 

پيشگفتار

فصل اول

تعريف گياهان دارويي

اهميت كشت و توليد انبوه گياهان دارويي

تعريف زراعت

طبقه بندي گيا هان زراعي

گروه بندي گياهان دارويي

مواد موثره دارويي

وضعيت گياهان دارويي در ايران و جهان

داروهاي گياهي

اندامهاي گياهي

فصل دوم

انواع خواب در كياهان دارويي :

خواب القايي :

روشهاي شكستن خواب القايي :

خواب ارثي :

خواب در اثر عدم توسعه جنين:

خواب جنين يا فيزيولوژيكي :

استراتيفيكاسيون ( چينه سرمايي )

خواب مضاعف  :

خواب ثانويه :

انتخاب بذر :

فصل سوم

عوامل موثر بر رشد گياه و كميت و كيفيت مواد موثره گياهان دارويي

نور :

شدت نور :

کيفيت نور:

طول مدت تابش:

1- گياهان روزبلند

2- گياهان روز کوتاه

3- گياهان روز خنثي

اثرات اختصاصي نور بر کيفيت وکميت مواد موثره گياهان دارويي

اثرات اختصاصي درجه حرارت بر مواد موثره گياهان دارويي

نياز آبي گياهان:

فصل چهارم

خاکهاي زراعي

اجزاي تشکيل دهنده  خاک :

بافت خاک Soil texture

خاک رسي :

خاکهاي لومي :

خاکهاي شني :

ساختمان خاک Soil structure :

مواد آلي خاک :

موجودات خاک :

هواي خاک :

آب در خاک :

رنگ خاک :

حرارت خاک :

فصل پنجم

عمليات تهيه بستر و خاک ورزي

عمليات خاک ورزي :

ادوات خاک ورزي :

بيل :

گاو اهن هاي برگردان دار :

انواع گاو آهن هاي برگردان دار :

اجزاي گاو آهن هاي برگردان دار :

گاو آهن هاي مخصوص :

  • گاو آهن بشقابي :
  • گاو آهن هاي چيزل :

زير شکن ها (Sub soiler) :

روشهاي مختلف شخم زدن :

زمان مناسب شخم :

شخم ثانويه :

            فصل ششم

عمليات كاشت

روشهاي كاشت

روش جوي و پشته اي:

دست پاش (Broad Casting):

كپه اي

روش مسطح:

كشت خزانه اي و نشاء كاري:

تاريخ كاشت    Sowing datr يا Planting date

سبز شدن بذر:

انطباق مراحل رشد گياه با عوامل مساعد محيطي:

مسائل اقتصادي:

مقدار بذر (Seeding date) يا تراكم بوته (Plant density) :

عوامل محيطي:

عوامل گياهي:

مديريت كشت:

عمق كاشت:      Sowing depth

فصل هفتم

عمليات داشت

تنك كردن Thinning

واكاري Gapfilling

آبياري :     Iriigation

زمان و مقدار آبياري:

روشهاي مختلف آبياري

آبياري سطحي: Surface irrigation

آبياري جوي – پشته اي ( نشتي ):

آبياري تحت فشار :

علف هاي هرز و عمليات وجين        weeding

خسارات علف هاي هرز:

خصوصيات ويژه علف هاي هرز

کود دهي       fertilization

فاکتور هاي تاثير گذار بر انتخاب نوع ومقدار کود

زمان و روش کود دهي

انواع عناصر غذايي و کودهاي مصرفي (NPK)

فصل هشتم

تناوب زراعي

فصل نهم

harvesting

برداشت گياهان دارويی

نکات مورد توجه در برداشت گياهان دارويی

خشک کردن و ذخيره کردن گياهان دارويي

تمهيدات لازم قبل از شروع عمليات خشک کردن اندامها :

انواع روشهاي خشک کردن :

بسته بندي            packing

ذخيره سازي            Storage

فصل  دهم

اصلاح گياهان دارويي و اهلي کردن

اهداف کلي اصلاح نباتات

نظام توليد مثل در گياهان زراعي

اصلاح گياهان دارويي

نکات مورد توجه در مورد اصلاح گياهان دارويي

نمونه هايي از اصلاح در گياهان دارويي

اهلي کردن گياهان دارويي

تهيه نقشه پراکنش گونه و انجام مطالعات اکولوزيکي