بررسي وضعيت بازار سبزيجات خشك و راهكارهاي توسعه و پيشرفت بازار اين محصول

25,000 تومان

نوع فایل : word

تعداد صفحات : 90 صفحه

زبان: فارسی


  • پس از خرید محصول، بلافاصله فایل به صورت اتوماتیک برای شما دانلود خواهد شد.

نوع فایل : word | تعداد صفحات : 90 صفحه | زبان: فارسی


.

.

بررسي وضعيت بازار سبزيجات خشك  مشكلات اين بازار و راهكارهاي توسعه و پيشرفت بازار اين محصول

فهرست مطالب

 فصل اول(طرح تحقيق) 1

هدف و ضرورت تحقيق.. 2

 فرضيه ي تحقيق: 3

روش تحقيق: 3

فصل دوم(ادبيات تحقيق) 4

تجارت بين الملل و كشورهاي روبه توسعه 5

جايگاه صادرات غير نفتي در اقتصاد كشور 7

آثار جانبي افزايش ظرفيت هاي توليدي.. 7

 نقش صادرات غير نفتي در ايجاد اشتغال.. 8

تعريف استراتژي.. 10

 نقش و جايگاه صادرات غير نفتي در استراتژي هاي توسعه اقتصادي.. 10

 الف- استراتژي جايگزيني واردات… 10

ب- استراتژي توسعه صادرات: 12

 انواع استراتژي هاي رقابتي عام. 13

رهبري در هزينه. 15

تمايز محصول.. 16

تمركز (محدودنگري) 18

ميانه روي.. 20

تعريف بازاريابي: 22

استراتژي هاي عمده تقسيم بندي بازار 23

1- استراتژي بازاريابي يكسان.. 24

2- استراتژي بازاريابي تفكيكي.. 24

3- استراتژي بازاريابي تمركزي.. 25

ارزشيابي و انتخاب استراتژي تقسيم بندي بازار 26

تقسيم بندي بازار هاي بين المللي.. 29

استراتژي توسعه آميخته بازاريابي 30

آميخته محصول.. 31

اهميت قيمت در آميخته بازاريابي 34

آميخته تشويق و ترفيع.. 36

توزيع فيزيكي در آميخته بازاريابي 37

تصميمات عمده در بازاريابي بين المللي.. 38

1- ارزيابي اوضاع و احوال و محيط بازاريابي بين الملل.. 39

2- تصميم به فعاليت در سطح بين‌الملل) 49

3-  تصميم در مورد انتخاب بازارها در سطح بين‌الملل.. 51

4- تصميم در مورد چگونگي وارد شدن به بازار بين‌المللي.. 53

5- تصميم در مورد برنامه هاي بازاريابي بين‌الملل.. 61

6- تصميم در مورد نوع سازمان بازاريابي بين‌الملل.. 68

فصل سوم (روش تحقيق) 72

تحول فرهنگي (با در نظر گرفتن اقتصاد): 74

بازار خارجي: 75

مصاحبه با خانم مهندس   مدير شهرك فناوري صنايع غذايي و بيو تكنولوژي شمالشرق: 77

فصل چهارم(تجزيه وتحليل داده ها) 80

1- صادركنندگان وتوليدگران سبزيجات خشك از دانش و فنون بازاريابي آگاهي لازم را دارند. 81

2- سبزيجات خشك از كيفيت مناسب براي صادرات برخوردار مي باشند. 82

3- روشهاي نوين توليد سبزيجات خشك از سوي توليدكنندگان مورد استفاده قرارمي گيرد. 83

فصل پنجم(نتيجه گيري و پيشنهادات) 84

پيشنهادات: 86

منابع و ماخذ. 87